Monitoring prawa BHP

MONITORING PRZEPISÓW PRAWA

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/static/pz/images/kropka_czerwona.gif Ustawy

Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
Uwagi:

1) art. 3 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.;
2) art. 1 pkt 2-4, art. 3 pkt 3 i pkt 5 lit. b oraz art. 4 wchodzą w życie z dniem 17 kwietnia 2021 r.

Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Uwagi: art. 2 wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2021 r., z mocą od 27 marca 2021 r.

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ze zmianami:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych.

Uwagi: art. 53 pkt 1, 3, 4 i 6 oraz art. 66 wchodzą w życie z dniem1 lipca 2023 r.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Uwagi: art. 29 ust. 7 i 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Uwagi: art. 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Uwagi:
1) art. 30 wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2021 r. z mocą od dnia 1 października 2020 r.;
2) art. 12 pkt 1 i art. 13 pkt 1 i 2 wchodzą w życie z dniem 26 stycznia 2021 r. z mocą od dnia 27 grudnia 2020 r.;
3) art. 1 pkt 22-24, pkt 25 w zakresie art. 15zzzzl5 i pkt 27 oraz art. 9, art. 14, art. 21, art. 28 i art. 31 wchodzą w życie z dniem 26 stycznia 2021 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.;
4) art. 5, art. 8, art. 11, art. 16 oraz art. 36 wchodzą w życie z dniem 9 lutego 2021 r.;
5) art. 19 wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

Uwagi:

1) art. 6 pkt 1 i 3, pkt 4 lit. e i f, pkt 14 lit. b i c, pkt 15 lit. a, pkt 17 i 21, art. 11 pkt 4 lit. c i pkt 7 lit. b w zakresie dodawanego ust. 1e oraz pkt 8, art. 16, art. 20 pkt 5, art. 24, art. 48 i art. 49 wchodzą w życie z dniem 5 stycznia 2021 r.;
2) art. 6 pkt 4 lit. a i d, pkt 5-7, pkt 9 lit. c i d, pkt 13, pkt 14 lit. a i d, pkt 15 lit. b i c, pkt 16, 18, 22 i 23 oraz art. 25 wchodzą w życie z dniem 5 lutego 2021 r.;
3) art. 14 pkt 1-3, pkt 4 lit. a i b, pkt 6, 7, 9-13 i 15-22 oraz art. 41-44 wchodzą w życie z dniem 5 marca 2021 r.;
4) art. 6 pkt 2, 8, pkt 9 lit. a i b, pkt 10-12, 19 i 20, art. 7 pkt 13, art. 11 pkt 1-3, pkt 4 lit. a i b, pkt 5, 6 i pkt 7 lit. a, lit. b w zakresie dodawanych ust. 1b-1d oraz lit. c-h, pkt 9-11, art. 12 oraz art. 14 pkt 14 wchodzą w życie
z dniem 1 lipca 2021 r.;
5) art. 7 pkt 17, art. 26 ust. 1 i art. 29 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
6) art. 8 pkt 2 w zakresie dotyczącym art. 3e ust. 2 i 3 oraz art. 35 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.
Uwagi:
1) art. 1 pkt 15 w zakresie:
a) art. 27a wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 1,
b) art. 27b i art. 27c wchodzą w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 2,
c) art. 27d wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danych i informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 3,
d) art. 27e wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających udostępnianie danychi informacji z centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 4,
e) art. 27f wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 5,
f) art. 27g ust. 2 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
2) art. 2 wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 1;
3) art. 4 wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 7;
4) art. 10 wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2020 r.;
5) art. 16 wchodzi w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 pkt 1;
6) art. 20 wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2020 r.

Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.
Uwagi:

1) art. 1-3, art. 5 pkt 1 i 2, art. 6-8, art. 11 i art. 12 wchodzą w życie z dniem 30 grudnia 2020 r.;
2) art. 9 pkt 5 wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2021 r.;
3) art. 9 pkt 1-4, art. 10 i art. 26-30 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
4) art. 13 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Uwagi:

1) art. 3-5, art. 7 pkt 2, art. 11, art. 13, art. 17, art. 19 i art. 20 pkt 2 w zakresie art. 4g i pkt 5 wchodzą w życie z dniem 29 listopada 2020 r. z mocą od dnia 5 września 2020 r.;
2) art. 9 w zakresie art. 96 § 1be wchodzi w życie 6 grudnia 2020 r.;
3) art. 14 pkt 5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wydobywczych

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.
Uwagi:
1) art. 1 pkt 31 wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Ze zmianami:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Ze zmianami:

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Uwagi:

1) art. 7 i art. 16,wchodzą w życie z dniem 19 września 2020 r.;
2) art. 10 i art. 11 wchodzą w życie z dniem 30 września 2020 r.

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.
Uwagi: 1) art. 4 pkt 1 i 7 wchodzą w życie z dniem 5 września 2020 r.; 2) art. 4 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2020 r.; 3) art. 4 pkt 3-5 wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.; 4) art. 4 pkt 6 wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2020 r., z mocą od dnia 31 marca 2020 r.; 5) art. 5, art. 6 oraz art. 11 wchodzą w życie z dniem 20 sierpnia 2020 r.; 6) art. 10 wchodzi w życie 20 września 2020 r.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/static/pz/images/kropka_czerwona.gif Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Akt jednorazowy

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/static/pz/images/kropka_czerwona.gif Obwieszczenia

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2021 r.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2021 r.

Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2020 r.

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/static/pz/images/kropka_czerwona.gif Inne

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2021 r. sygn. akt P 15/17